Ihmisoikeusraportti

Valtioiden tulee suojella ihmisoikeuksia myös suhteessa yritystoimintaan

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS-oikeuksien) yleissopimuksen toimeenpanoa valvova CESCR-komitea hyväksyi toukokuussa 2011 kannanoton koskien yksityisen sektorin toimintaa ja TSS-oikeuksia.

Kannanotossa viitataan yritystoimintaan liittyviin moninaisiin ihmisoikeusloukkauksiin lapsityövoiman käytöstä haitallisiin työolosuhteisiin, ammattiyhdistysliikkeen toiminnan rajoituksiin, naispuolisten työntekijöiden syrjintään ja alkuperäiskansojen oikeuksien loukkauksiin. Vaikka liiketoiminnalla voidaan vaikuttaa myönteisesti joidenkin TSS-oikeuksien toteutumiseen muun muassa taloudellisen kehityksen, työllistämisen ja sijoitustoiminnan kautta, komitea huomauttaa, että sen huomioon tulee toistuvasti tietoja yritysten ihmisoikeusloukkauksista.

Komitea kehottaa kannanotossaan sopimusvaltioita varmistamaan, että niiden toimivallan piirissä toimivat yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia soveltamalla ns. huolellisuusperiaatetta (due diligence). Huolellisuusperiaatetta soveltamalla yritysten tulee varmistaa, että ne eivät rajoita tai loukkaa sellaisten henkilöiden ihmisoikeuksia, jotka ovat yrityksen toiminnasta riippuvaisia tai joihin toiminta vaikuttaa kielteisesti.

Valtioiden tulee valvoa, että yritysten toiminnalta edellytetyt standardit ja vaatimustaso täyttyvät. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kotivaltioiden tulee pyrkiä estämään yritysten aiheuttamat ihmisoikeusloukkaukset myös muiden valtioiden alueilla, loukkaamatta kuitenkaan yritystoiminnan isäntävaltioiden suvereniteettia.

Komitea aikoo jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valtioiden velvollisuuksiin suhteessa yritystoimintaan ja TSS-oikeuksien toteutumiseen. Tähän liittyen komitea pyytää valtioita sisällyttämään määräaikaisraportteihinsa tietoja yritystoiminnan aiheuttamista haasteista TSS-oikeuksien toteutumiselle sekä raportoimaan myös mahdollisista toimenpiteistä niihin liittyen.

Janna Kyllästinen
Kirjoittaja on Ihmisoikeusraportin toimitussihteeri.