Ihmisoikeusraportti

Henkilökuva: John G. Ruggie

John Ruggie toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana 2005-2011. Kuva: UN Photo/Jean-Marc Ferré

YK:n ihmisoikeuksia ja monikansallisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä koskevan viitekehyksen taustalla on asiantuntija John G. Ruggie, joka toimi YK:n liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien erityisedustajana vuosina 2005–2011. YK:n silloinen pääsihteeri Kofi Annan nimitti Ruggien toimeen, tehtävänään ehdottaa toimenpiteitä, jotka vahvistaisivat yrityssektorin ihmisoikeussuoriutumista maailmanlaajuisesti.

Ruggie oli koko persoonallaan mukana työssä, jolla onnistuttiin laatimaan ensimmäinen YK:n laaja-alainen suositus ja toimintaohjeet yritysten ihmisoikeusvastuusta ja -vaikutuksista. Näitä aikaansaatuja periaatteita kutsutaankin usein lyhyesti myös ”Ruggien työkaluiksi” ja niiden laatimisprosessia ”Ruggien prosessiksi”. Ihmisoikeuksien ja yritystoiminnan suhdetta oli aiemmin tarkasteltu lukuisissa erillisissä aloitteissa, jotka eivät kuitenkaan olleet riittäviä yritysten ihmisoikeusloukkausten estämiseksi.

Ruggie’a on kiitelty erityisesti siitä, että hän onnistui tehtävässään saattaa kaikki neuvotteluosapuolet saman pöydän ääreen. Hänen ansiokseen on myös katsottu kuuluvan laajojen sidosryhmien osallistaminen YK-prosessiin. Ruggie valittiin tehtävään hyvin haasteellisena aikana, kun liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevä keskustelu oli YK:ssa pysähtynyt kahden blokin, kansalaisjärjestöjen ja yrityskentän, lähes täydelliseen vastakkainasetteluun.

Eri osapuolten ristiriitojen ylipääsemiseksi Ruggie irtautui työnsä aluksi kansalaisjärjestöjen voimakkaasti ajamista, mutta yritysten jyrkästi vastustamista yritysten ihmisoikeusvastuun YK:n normiluonnoksista, joilla kansalaisjärjestöt olivat pyrkineet asettamaan yritykset vahvemmin kansainvälisen oikeuden alaiseen vastuuseen ihmisoikeuksista. Ruggie pyrki ohjaamaan prosessia tiukasti ja siirtymään näin vastakkainasettelusta yhteisten intressien ja kysymysten äärelle. Ruggie on myöhemmin todennut, kuinka ihmisoikeusjärjestöjen kohtuuttomat vaatimukset olivat johtaneet siihen, että neuvotteluissa ajauduttiin umpikujaan.

  • YK:n kansainvälistä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva viitekehys

  • YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2011 YK:n pääsihteerin ihmisoikeuksien ja liiketoiminnan erityisedustajan John Ruggien laatiman kansainvälistä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevän viitekehyksen toimeenpanemiseksi laaditut ohjaavat periaatteet. Vuonna 2008 laadittu viitekehys ja periaatteet sen toimeenpanemiseksi kokoavat yhteen yritysten ihmisoikeusloukkauksiin liittyvät kansainväliset normit ja käytännöt. 30. syyskuuta 2011 ihmisoikeusneuvosto asetti työryhmän edistämään viitekehyksen toimeenpanoa.

Ruggie on kertonut työnsä vastaanoton olleen suurimmaksi osaksi sydäntälämmittävää. Hän onkin saanut työlleen erityisesti yritysten ja valtioiden tuen. Kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin suhtautuneet Ruggien johtamaan prosessiin pidättyvämmin. Ruggien oman tulkinnan mukaan tämä johtui siitä, että hän ei puhunut samaa “kieltä” järjestöjen kanssa – järjestöt puhuivat yritysten rankaisemattomuudesta, Ruggie puolestaan globaaleista hallintokuiluista.

Asiantuntijauransa lisäksi Ruggiella on takanaan pitkä ura akateemisissa tehtävissä. Itävaltalaissyntyinen, USA:ssa vuodesta 1967 asunut Ruggie on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori (University of California, Berkeley, 1974). Hän on antanut myös merkittävän panoksen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen, keskittyen taloudellisen globalisaation vaikutuksiin globaaliin päätöksentekoon. Hän on saanut useita akateemisia kunnianosoituksia ja hänet on nimitetty 25 vaikutusvaltaisimman akateemikon joukkoon kansainvälisten suhteiden saralla Foreign Policy -lehdessä.

Ruggie on aiemmin toiminut konsulttina useissa YK:n toimielimissä ja USA:n hallituksen neuvonantajana. Vuosina 1997–2001 hän palveli YK:n strategisen suunnittelun apulaispääsihteerinä, jolloin hän vastasi YK:n Global Compact -aloitteen perustamisesta ja johtamisesta. Lisäksi Ruggie vastasi YK:n vuosituhattavoitteiden saattamisesta YK:n yleiskokouksen hyväksyttäväksi. Hän toimi myös YK:n pääsihteerin Annanin Yhdysvaltain-suhteiden neuvonantajana ja myötävaikutti laajasti YK:n institutionaalisen reformin edistämiseen, josta Annanille ja YK:lle kokonaisuudessaan myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2001.

Yritysten ja ihmisoikeuksien erityisedustajan tehtävien jälkeen Ruggie on palannut akateemisiin tehtäviin. Tällä hetkellä Ruggie toimii ihmisoikeuksien ja kansainvälisten suhteiden Berthold Beitz -professorina Harvardin yliopistossa sekä kansainvälisen oikeuden professorina Harvard Law Schoolissa. Lisäksi hänet on nimitetty Foley Hoag -asianajotoimiston yritysten yhteiskuntavastuukysymysten asiantuntijaksi. Ruggie on myös suunnitellut kirjoittavansa kirjan yrityksistä ja ihmisoikeuksista vastikään päättyneen YK-mandaattinsa näkökulmasta.

Ruggie on nimitetty myös Human Rights and Business -instituutin (IHRB) uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. IHRB on riippumaton kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, joka tutkii yritysten ja ihmisoikeuksien suhdetta pyrkien edistämään yritysten ihmisoikeusvastuuta ja vahvistamaan aiheeseen liittyvää käytännön politiikkaa. Tässä tehtävässä Ruggie seuraa entistä YK:n ihmisoikeuskomissaaria ja Irlannin presidenttiä Mary Robinsonia.

Janna Kyllästinen
Kirjoittaja on Ihmisoikeusraportin toimitussihteeri.